MÓWCY


 

Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak

Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak jest pracownikiem naukowym Instytutu Statystyki i Demografii SGH oraz Instytutu Badań Edukacyjnych. Ukończyła studia na k ierunku metody ilościowe i systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej wWarszawie. W 2003 uzyskała stopień naukowy doktora na tej uczelni. W latach 1997–1999 pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemów Zabezpieczenia Społecznego.

Była współpracownikiem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Pracowała też jako konsultant m.in. Banku Światowego i OECD. W latach 2002-2009 związana z administracją państwową jako dyrektor departamentu w MPiPS, podsekretarz stanu Ministerstwie Polityki Społecznej (2004-2005) i w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (od stycznia 2008 do lipca 2009). Kierowała m.in. pracami nad programem "Solidarność pokoleń – 50+", ustawą o emeryturach pomostowych oraz ustawami regulującymi wypłaty emerytur kapitałowych. W 2009 została uhonorowana Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego "za wysokie kwalifikacje, które łączy z wielkim zaangażowaniem w działaniach dla dobra publicznego". Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak jest liderem projektu Krajowe Ramy Kwalifikacji
http://eduentuzjasci.pl/liderzy-projektu-3.html?start=4
 

Ewa Polańska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Kongresu Edukacji Pozaformalnej.
Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 22 lat trener  biznesu, od 20  - przedsiębiorca w branży doradczo-szkoleniowej, hotelarskiej, energii odnawialnej oraz innych specjalistycznych usług. Od roku 2010 jest wiceprezesem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, w której m.in. koordynowała uchwalenie Standardu Usług Szkoleniowych.
 
 

Sławomir J. Wróblewski

Z wykształcenia dziennikarz-politolog, wykładowca akademicki, autor kilkuset artykułów dotyczących branży konferencyjno-kongresowej, edytor i wydawca katalogów i raportów. Prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie rozwoju firm i regionów z wykorzystaniem konferencji, kongresów, eventów biznesowych oraz inwestycji w turystyce biznesowej.  
Współzałożyciel  i pierwszy prezes Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”. Menedżer Marki Turystyki Biznesowej w programie Unii Europejskiej. Współtwórca polskiego programu „Ambasadorowie Kongresów Polskich”. Inicjator znanych projektów branżowych: Katalogu Obiektów i Usług Konferencyjnych, Targów Turystyki Biznesowej, Europejskiej Akademii Organizatorów i Planistów Konferencji.  W latach 1988-1995 attache kulturalny w Konsulacie RP w Chicago i dyrektor Ośrodka Informacji Turystycznej w Chicago.
Prowadził firmy Meetings Management i Meetings Poland. Był dyrektorem marketingu i sprzedaży w firmach hotelarskich: HOTEL 500, BOSS, ANDERS GROUP. Od 2014 prowadzi Meeting Industry Institute.

 

Aleksander Drzewiecki

Prezes Zarządu House of Skills. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz programów z zakresu psychologii, prowadzenia treningu i oddziaływania Akademii TMI w Danii. Certyfikowany konsultant procesów Blue Ocean Strategy na INSEAD. Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu przy Konfederacji Lewiatan. Wieloletni członek i przewodniczący Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Autor książki „Dobre Przywództwo - najlepsze praktyki polskich liderów biznesu”. Jeden z 10 najwyżej cenionych doradców biznesu w badaniu Magazynu THINKTANK „Kogo słuchają polscy liderzy 2012?”. Członek Rady Fundacji Dzieci Niczyje. 
 

Paweł Fortuna

Doktor psychologii. Prowadzi badania eksperymentalne dotyczące perswazji, obrony przed manipulacją, komunikacji.  Trener biznesu, doradca, coach. Współwłaściciel firmy FORTUNA & FORTUNA realizującej projekty doradcze i szkoleniowe z obszaru psychologii biznesu oraz zarządzania. Na rynku szkoleń od 1995 roku. Współtwórca Lubelskiej Szkoły Trenerów Biznesu. Negocjator, ekspert w zakresie perswazji i komunikacji. Autor licznych strategii perswazyjnych i negocjacyjnych (rokowania prywatyzacyjne, negocjacje z sieciami handlowymi, rozmowy międzynarodowe). Propagator idei białej perswazji i jej praktycznej aplikacji: sprzedaż bez sprzedawania. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego (psychologia biznesu dla menedżerów); w Instytucie Psychologii KUL – opiekun I edycji Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości. Ekspert Harvard Business Review Polska & ICAN Institute. 
Autor licznych artykułów z obszaru perswazji, negocjacji, komunikacji, tematyki szkoleniowej; autor dziewięciu książek, w tym nagrodzonych: Jak być lepszym szefem (nominowana do Nagrody Teofrasta 2010); Perswazja w pracy trenera (Nagroda Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu „Książka dla Trenera” 2011); Pozytywna psychologia porażki. Jak z cytryn zrobić lemoniadę (Nagroda Teofrasta (2013) – „Najlepsza książka psychologiczna 2012” w kategorii książek popularnonaukowych, Nagroda 2013 Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu); Metafory i analogie w szkoleniach (Nagroda Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu „Książka dla Trenera 2013”). W październiku 2014, nakładem GWP, ukaże się najnowsza pozycja wydawnicza Subiektywna Psychologia Biznesu. 
 

Sławomir Jarmuż

Doktor psychologii, założyciel i współwłaściciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Absolwent angielskich szkół trenerów. Pracował w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, był adiunktem w Uniwersytecie Opolskim oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Opublikował szereg artykułów naukowych poświęconych osobowości i psychologii międzykulturowej. Łącząc wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym przygotował i przeprowadził szereg programów szkoleniowych z zakresu negocjacji, sprzedaży, motywowania ludzi oraz komunikacji interpersonalnej. W swojej karierze przeszkolił przeszło 7000 osób. Jest członkiem założycielem GLOBE - The Global Leadership And Organizational Behavior Effectiveness Research Program, którego celem jest wypracowanie międzykulturowej teorii efektywnego przywództwa. Jest współautorem Podręcznika trenera i Psychologii dla trenerów. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.
 

Andrzej Lech

Organizator i od 21 lat prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, instytucji szkoleniowo-doradczej  na rzecz sektora usług finansowych. Współzałożyciel, przez kilka kadencji członek Zarządu i Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS), w latach 2011-2014 jej przewodniczący, członek Zarządu Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ekspert i koordynator krajowych i międzynarodowych projektów dotyczących kwalifikacji zawodowych, certyfikacji i standardów zawodowych, głównie w obszarze specjalności rynku usług finansowych. Zaangażowany w proces wdrażania Polskiej Ramy Kwalifikacji, współautor projektu pierwszej w Polsce branżowej ramy kwalifikacji – SRKB – dla sektora bankowego.
 

Jacek Żakowski

(Ur. 1957), publicysta "Polityki", komentator "Gazety Wyborczej", kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas, autor piątkowych "Poranków TOK FM", kilkunastu książek i programów tv. "Dziennikarz Roku 1997", laureat m.in. dwóch Wiktorów i nagrody PEN Clubu. Członek Towarzystwa Dziennikarskiego.
 

Krzysztof Prystupa

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zrządzania „MATRIK”.  Właściciel firmy szkoleniowej ViaMowa, specjalizującej się w szkoleniach z wystąpień publicznych, dykcji i emisji głosu w mówieniu. Z wykształcenia aktor i logopeda medialny. Pracował, a obecnie współpracuje z Teatrem Groteska w Krakowie oraz Teatrem Barakah. Wykłada w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jest też członkiem Stowarzyszenia Mentorów „Promentor”.
 

Wojciech  Drabko

Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych odpowiedzialny za koordynację spraw związanych z funduszami unijnymi przeznaczonymi na działalność szkoleniową.
W branży szkoleniowej do 1999 roku, aktualnie w Altkom Akademii S.A. pełni funkcję Dyrektora ds. projektów. Członek Grupy ds. adaptacyjności przy Komitecie Monitorującym POKL oraz Krajowych Sieci Tematycznych ds. Adaptacyjności i Partnerstwa.
 

Krzysztof Franciszek Symela

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki oraz inżynier mechanik, autor licznych publikacji krajowych i  zagranicznych. Działalność naukową prowadzi w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu, gdzie pełni funkcję Kierownika Ośrodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki. Prowadzi badania zawodoznacze, realizuje projekty europejskie Leonardo Da Vinci i Erasmus Plus. Jest współtwórcą metodologii opracowywania standardów kompetencji zawodowych oraz opracowań metodycznych w zakresie rozwoju szkoleń modułowych dla rynku pracy (m.in.: „The principles of implementation and evaluation of modular programmes in training of adults”,  „Poradnik metodyczny dla autorów modułowych programów szkolenia zawodowego). Jest ekspertem i  trenerem kształcenia i szkolenia zawodowego w systemie modułowym oraz pełni funkcję Przewodniczącego Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. W latach 2008-2009 był Dyrektorem Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN. Jest Redaktorem Tematycznym czasopisma „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” (Polish Jurnal of Continiuing Education).
 

Prof. UW dr hab. Jacek P. Męcina

Prawnik, politolog i polityk społeczny - absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (1993) i Wydziału Prawa i Administracji (1996) Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1993 roku pracownik naukowy Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej, specjalizuje się w problematyce rynku pracy, prawa pracy, ustawodawstwa społecznego oraz problemach dialogu społecznego. Stypendysta Programów Europejskich oraz Fundacji A. von Humboldta, od 2003 roku uczestniczy corocznie w Sesjach Plenarnych Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zainteresowania naukowe łączy z działalnością publiczną jako członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych (od 2004 roku) i Przewodniczący Zespołu Problemowego TK ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych, doradca Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (od 2000 roku), Przewodniczący Rady Dyrektorów Personalnych. Był Wicedyrektorem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1997 – 2000), wiceministrem gospodarki i pracy, odpowiedzialnym za problematykę rynku pracy, prawa pracy, wynagrodzeń, BHP, zbiorowych stosunków pracy i dialogu społecznego (2005).
Członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, mediator z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej,aktywny uczestnik negocjacji w zakresie zbiorowych stosunków pracy na szczeblu zakładowym. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Stowarzyszenia Prawa Pracy oraz Stowarzyszenia Societas Humboldtiana Polonorum.
Członek Rady Programowej dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Kwartalnika Dialog Społeczny. Autor kilkudziesięciu artykułów, książek, komentarzy prawnych i opracowań z zakresu prawa pracy, rynku pracy, oraz stosunków pracy i dialogu społecznego.
Pasje zawodowe próbuje łączyć z obowiązkami rodzinnymi, kulturą i rekreacją.
 

Alasdair Melville

Pracuje w biznesie międzynarodowym od prawie trzydziestu lat, a w sektorze edukacji od 1997 roku, kiedy został powołany na stanowisko pierwszego europejskiego dyrektora sprzedaży i marketingu, a następnie dyrektora zarządzającego w Argentynie, z ramienia Oxford University Press. Zajmował również wysokie stanowiska kierownicze w Cengage, Cambridge University Press oraz zarządzał talentami w firmie konsultingowej Assessment & Development Consultants Group, gdzie pełnił funkcję Generalnego Dyrektora Sprzedaży.
Alasdair Melville jest obecnie odpowiedzialny w Pearson Qualifications International za procesy edukacyjne związane z kwalifikacjami biznesowymi na obszarze Europy i Ameryki Łacińskiej. Pearson Qualifications International jest największym brytyjskim organem tworzącym kwalifikacje akademickie i zawodowe, które oferuje na całym świecie.
Biegle włada francuskim, obecnie uczy się języka hiszpańskiego. Nabył wykształcenie związane z nauką języków obcych, ekonomią i polityką. Posiada tytuł magistra marketingu międzynarodowego i kwalifikacji zawodowych z The Chartered Institute of Marketing i The Market Research Society.
Alasdair jest pasjonatem międzynarodowej sprzedaży i marketingu, a szczególnie lubi dostarczać światowej klasy rozwiązania dla klientów na całym świecie.
 

Mirosława Huflejt-Łukasik

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórczyni metody Multi-Level Concept i firmy CC Innovation. Coach, trener i konsultant. Twórca i kierownik Studium Coachingu MLC (Multi-Level Coaching), a także studiów podyplomowych Wydziału Psychologii UW Coaching w organizacji. Senior Coach i superwizor The European Coaching Federation (EuCF), a także członek Komisji ds. Standardów Szkolenia w tym stowarzyszeniu oraz jego przedstawiciel na Polskę. Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Członek elekt Prezydium Izby Coachingu.   
Wspiera klientów w ich zmianach od 1991 roku. Od 1994 roku pracuje z Zarządami firm oraz kluczowymi menedżerami w organizacjach, prowadząc coaching indywidualny i zespołowy. Zajmuje się także konsultacjami dla firm. Od 1991 roku prowadzi seminaria i treningi, koncentrując się na szkoleniach dla menedżerów.
 

Anna Świebocka-Nerkowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła „Studium Integracji Europejskiej” w Krajowej Szkole Administracji Publicznej we współpracy z Ecole Nationale d’Administration we Francji. Odbyła staże w Ministerstwie Przemysłu i Handlu Wielkiej Brytanii w Londynie, w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej w Brukseli, a także w Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej w sekcji Polityki wobec Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od 1998 pracowała w Departamencie Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Odpowiedzialna była za programowanie PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza. Od 2003 roku zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej gdzie była odpowiedzialna za koordynację działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2006 roku, pełni funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Odpowiedzialna za wdrażanie projektów systemowych PARP służących podnoszeniu adaptacyjności kadr przedsiębiorstw oraz podnoszeniu jakości usług rozwojowych świadczonych przedsiębiorcom i pracownikom.
Prywatnie dumna mama Marysi i Marty.
 

Marcin Rolnik

Stanowisko: dyrektor programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Erasmus+ Edukacja dorosłych
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, gdzie realizował działania informacyjne i promocyjne dla programów: Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, a także zajmował się koordynacją projektów wewnętrznych. Pełnił funkcję Kierownika Wydziału ds. Oceny Wniosków w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w ramach programów: Kapitał Ludzki oraz Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Ma doświadczenie w dziedzinie organizacji warsztatów i konferencji dla wyższej kadry kierowniczej z branży telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, energetycznej oraz rynku nieruchomości.
Z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji związany jest od 2009 r. Do końca 2013 r. pełnił funkcję dyrektora programu Leonardo da Vinci oraz Grundtvig. Obecnie jest członkiem zarządu FRSE oraz dyrektorem programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Erasmus+ Edukacja dorosłych.
 
 

Andrzej Martynuska

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  od 1993 roku (w latach 1990 – 1992 – dyrektor Wojewódzkiego Biura Pracy). Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz studiów podyplomowych o kierunku „Społeczeństwo Informacyjne” na Uniwersytecie Jagiellońskim, zdał egzamin państwowy dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w województwie małopolskim, ekspert i wykładowca z zakresu rynku pracy, ekspert Regionalnego Programu TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Office). Certyfikowany trener – szkoleniowiec. Autor i współautor wielu publikacji i poradników z zakresu rynku pracy i zarządzania.
 
 

Ireneusz Górecki

Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia doktoranckie w Katedrze Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu procesami i projektami z obszaru rynku finansowego i usług doradczo-szkoleniowych w tym budowaniu i zarządzaniu strukturami sprzedaży. Blisko 8 lat budował doświadczenie w pracy dla Greń Communication i Citibank. Ponad 6 lat zarządzał z sukcesem działami sprzedaży. Wyróżniają go zdecydowanie, pasja i nastawienie na realizację celów, co przekłada się na osiągane przez niego sukcesy.
Jest Wice-Prezesem Zarządu GB Resources Polska oraz Prezesem Zarządu Vinson Capital S.A.
Prywatnie – ojciec dwojga dzieci, kibic Formuły 1 oraz pasjonat narciarstwa.

 
 

Wojciech Szajnar

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
Od początku swojej kariery zawodowej związany z funduszami europejskimi. W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  pracuje od 11 lat, od 2008 pełni funkcję Dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Szkoleniowych. Odpowiedzialny za nadzorowanie programowania i wdrażania projektów dot. rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach  oraz tworzenie strategii i planów działania Agencji w tym obszarze.
 

Andrzej Szastok

Trener biznesu i administracji publicznej, coach, nauczyciel akademicki, wykładowca na studiach MBA. Szkolenia prowadzi od 13 lat. Przez wiele lat związany był jako menedżer z instytucjami administracji publicznej oraz firmami działającymi na polskim rynku książki. Od 2009 roku jest kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych z zakresu negocjacji i mediacji prowadzonych w chorzowskim Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu we współpracy z firmą szkoleniowo-doradczą KOMILITON Trening i Rozwój. Jest współtwórcą Instytutu Negocjacji. Jest także prezesem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i Administracji Publicznej. Od 40 lat żegluje po morzu – jest kapitanem jachtowym.
 

Andrzej Piłat


Andrzej Piłat – Prezes Zarządu Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Naczelnej Rady Zatrudnienia, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury [23.10.2001-13.07.2004], Poseł na Sejm IV kadencji z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy, okręg nr 16 (Płock), członek Sejmowej Komisji Pracy i Polityki Społecznej w Sejmie III kadencji, członek Sejmowej Komisji Sportu i Turystyki w Sejmie III kadencji, Poseł na Sejm III kadencji, były Minister Członek Rady Ministrów w rządzie koalicji SLD-PSL [1997], Pełnomocnik Rządu ds. usuwania skutków powodzi [1997], Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie koalicji SLD-PSL [1997], Członek Rady Założycielskiej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie [1997], Prezes Krajowej Federacji 'Sport dla Wszystkich' [1997-2001], były Prezes Krajowego Urzędu Pracy [07.1995-15.10.1997], członek Senatu Wyższej Szkoły Menadżerskiej Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie [1995-1999], Członek Rady Fundacji Rozwoju Rynku Usługowego w Polsce [1995), członek Rady Nadzorczej Banku Inicjatyw Sołeczno-Ekonomicznych [1994-1997].
Autor licznych publikacji i artykułów dotyczących prawa pracy, zwalczania bezrobocia i szkolenia kadr; w 2000 r. ukończył kurs 'Europa der Regionen' zorganizowany przez Eropaische Staatsburger Akademie; w 1999 r. ukończył kurs 'Europa bez granic' organizowany rzez organizacje pozarządowe RFN i Szwecji; w 1985 r. otrzymał złoty medal za Zasługi dla Obronności Kraju; w 1984 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; w 1979 r. otrzymał Odznakę Zasłużony dla Kultury Fizycznej i Turystyki; absolwent Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie - rocznik 1978.
 
 

Jarosław Ubysz

Doradca Zarządu, Altkom Akademia SA
Związany z rynkiem informatycznym od lat 70-tych, jeden z twórców krajowej edukacji informatycznej. Jest również jednym z założycieli i współwłaścicielem Altkom Akademii. Prelegent na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach. Autor licznych publikacji w prasie branżowej i w tytułach poświęconych tematyce gospodarczej, szczególnie rynku nowych technologii i teorii zarządzania.
 

Dr Magdalena Dybaś

Absolwentka socjologii i pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W styczniu 2011 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych, broniąc pracę zatytułowaną „Wdrażanie systemów zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym – przypadek Bułgarii”. Dysertacja została nagrodzona wyróżnieniem Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.
W 2009 roku uczestniczyła w warsztatach dotyczących polityki europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego: Modes of European Integration – Higher Education, zorganizowanych przez Center for Higher Education Policies Studies w Holandii. Stypendystka Rządu RP. Autorka publikacji dotyczących szkolnictwa wyższego.
Współpracuje z Fundacją Rektorów Polskich i z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 

Jan Robert Sołtys

Menedżer, certyfikowany trener biznesu, współtwórca Szkoły Trenerów Biznesu Elżbiety Sołtys, właściciel Pracowni Psychologicznej. Założyciel i prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu. Od 17 lat prowadzi szkolenia menedżerskie i trenerskie z zakresu: autoprezentacji, komunikacji, mediacji, negocjacji, motywowania i wytyczania celów, empowermentu, andragogiki i metodyki szkoleń 45+. Łączna liczba przepracowanych i udokumentowanych godzin szkoleniowych wynosi 14264, w tym 8070 godzin szkoleniowych prowadzonych dla trenerów. Zajmuje się także tworzeniem ofert szkoleniowych i programowych, nadzorem merytorycznym nad programami szkoleniowymi skierowanymi dla trenerów i pracowników przedsiębiorstw z sektora MŚP. Zrealizował szereg projektów szkoleniowych, między innymi PIW EQUAL oraz pięć edycji szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach poddziałania PO KL 2.2.2. Posiada bogate doświadczenie w pracy z organizacjami, wspiera rozwój pracowników wykorzystując wieloletnią praktykę biznesową. Specjalizuje się w coachingu kadry menadżerskiej,  doradztwie biznesowym i superwizji trenerskiej. Zarządza projektami szkoleniowymi dla partnerów biznesowych takich jak: BZWBK SA, EFL SA, TU EUROPA, PZU SA, LEAR CORPORATION POLAND II Sp. z o.o., EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, UPM, GLEMDALE MARKETING. Prowadzi skuteczną działalność na rzecz środowiska zawodowego i jest zaangażowany w szeroką działalność społeczną.
 

Dariusz Dąbek

Od 4.11.2013 r. Zastępca Prezesa PARP, jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studium prawa europejskiego prowadzonego przez Fundację Prawa Europejskiego w Warszawie. Był stypendystą programu TEMPUS na Uniwersytecie Maastricht.
Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 6-letnie związane z opracowywaniem i realizacją projektów finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej. Posiada także certyfikat zarządzania projektami Prince 2 na poziomie Practitioner oraz trenera z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W 2009 roku otrzymał tytuł Eurolidera w konkursie Ministra Rozwoju Regionalnego.
Jest współautorem wielu projektów z zakresu edukacji, kształcenia kadr i promocji gospodarki oraz rozwoju turystyki.
Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w sektorze przedsiębiorstw, zbierając doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej i prowadzeniu działań marketingowych. Następnie pracował w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, gdzie zajmował się kolejno promocją gospodarczą regionu, a następnie prowadzeniem działań informacyjnych o Unii Europejskiej. Od 2003 roku, przez kolejne sześć lat, zajmował się w Urzędzie Gminy w Bielinach obsługą prawną i przygotowywaniem projektów finansowanych z UE. Następnie od 2010 roku rozpoczął karierę w spółce Grupa Edukacyjna, gdzie opracowywał i wdrażał szereg innowacyjnych projektów, dotyczących nowoczesnego nauczania.
Od 12 lat jest wykładowcą akademickim i trenerem szkoleń. Jako konsultant zewnętrzny współpracował z wieloma instytucjami otoczenia biznesu.
 

Jacek Pulwarski

Dr ekonomii, inżynier organizator. Zajmuje się certyfikacją umiejętności komputerowych, tworzeniem nowych kwalifikacji, zagadnieniami jakości kwalifikacji. W Instytucie Badań Edukacyjnych w ramach projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” bierze udział w pracach: grupy konsultacyjnej wstępnego projektu i zasad opisu kwalifikacji oraz przygotowania opinii na temat użyteczności proponowanych rozwiązań dla kwalifikacji funkcjonujących w branży IT i elektronika,grupy konsultacyjnej ds. jakości kwalifikacji, grupy roboczej ds. ZRK.Brał udział w pracach grupy eksperckiej związanej z przypisywaniem kwalifikacji z branży IT i elektronika do poziomów w Polskiej Ramie Kwalifikacji oraz w w debacie społecznej nt. KRK. Doświadczony menedżer IT: 10 lat jako CIO (PKO BP, Raiffeisen Bank, PP „Porty Lotnicze”, Polska Agencja Prasowa), 3 lata w consultingu (IBM Polska – ITS Financial Services Sector Principal, CGI – CIO Consulting Services Director), 13 lat pracy w radach nadzorczych.
 

Włodzimierz K. Buśkiewicz

Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Biznesu
Praktyk biznesu z wieloletnim stażem zarządczym, psycholog organizacji, konsultant i trener. Autor i współautor programów szkoleniowych i doradczo-rozwojowych oraz narzędzi badawczych w zakresie HRM: Individual Competence Profile, Sytuacyjny Test Sprzedażowy, Learning Agility. Kieruje zespołami eksperckimi, przygotowującymi programy dla top managementu. Specjalizuje się m.in. w audycie menedżerskim, badaniach organizacyjnych, indywidualnych programach rozwojowych, przywództwie, zarządzaniu zmianą.
 

Paulina Mucha

Główny Specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Zatrudniona w Departamencie EFS od 2005 r., brała udział w przygotowaniu założeń programowych dla perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020, w tym w przygotowaniu programów operacyjnych finansowanych z EFS oraz negocjacjach prowadzonych z Komisją Europejską. Do 2012 r. zajmowała się obszarem zatrudnienia i rynku pracy, a następnie obszarem wspierania przedsiębiorczości i adaptacyjnością przedsiębiorstw. Specjalizuje się w unijnym prawie konkurencyjności i pomocy publicznej.
 

Jacek Falkowski

Jacek Falkowski, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1990-2007 nauczyciel szkół warszawskich i warszawskich centrów kształcenia ustawicznego, od roku 2007 pracownik Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, od roku 2011 zastępca dyrektora tego departamentu.
 

Agnieszka Luck

Absolwentka Wydziału  Pedagogiki  Uniwersytetu Warszawskiego, a także podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Doradztwa Zawodowego. Kieruje Działem Projektów Edukacyjnych w Fundacji „Fundusz Współpracy”,  gdzie od 10 lat zarządza projektami z dziedziny edukacji i rynku pracy finansowanymi m.in. ze środków EFS i UE. Od wielu lat jest krajową koordynatorką Europejskiej Sieci  Danych i Ekspertyz  ReferNet zajmującej się  gromadzeniem, analizowaniem i wymianą informacji na temat kształcenia i szkolenia zawodowego w krajach Unii Europejskiej . W swojej pracy koncentruje się na takich obszarach jak: różne aspekty kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacja dorosłych,  wspieranie przedsiębiorczości osób dojrzałych, a także  współpraca międzynarodowa w celu  wymiany  informacji i doświadczeń w wyżej wymienionych obszarach. Współautorka i redaktorka corocznych raportów  o kształceniu i szkoleniu zawodowym  „ VET in Europe- Country Report” oraz innych publikacji z tej dziedziny przygotowanych na zlecenie Cedefop. W latach 90-tych współpracowała z European Training Foundation w ramach Narodowego Obserwatorium Kształcenia i Szkolenia Zawodowego. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i pracy w dużej firmie komercyjnej, w której zajmowała się szkoleniami i rozwojem kadry menedżerskiej.
 

Marzena Chmielewska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne.
Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej (Kolegium Ekonomiczno - Społeczne).
W 2002 r. rozpoczęła współpracę z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Od 2004 r. odpowiada za ekspertyzę w obszarze funduszy strukturalnych i polityki spójności, od 2007 r. jako dyrektorka departamentu funduszy strukturalnych.
Brała udział w pracach Komitetów Monitorujących funkcjonujących w latach 2004-2006. Od 2006 jest członkinią  Komitetu Koordynacyjnego NSRO, Komitetów Monitorujących: PO Innowacyjna Gospodarka oraz PO Kapitał Ludzki. Przewodniczy pracom grupy roboczej ds. adaptacyjności i transferu wiedzy przy KM PO KL, omawia kierunki interwencji EFS na rzecz pracodawców i przedsiębiorców. Reprezentuje przedsiębiorców w grupach ds. przedsiębiorców i EFS powołanych w 2008 r. w ramach Akcji „Proste fundusze" przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Od 2014 r. reprezentuje polskich pracodawców Komitecie Europejskiego Funduszu Społecznego, który funkcjonuje przy Komisji Europejskiej.
Zajmuje się polityką spójności i systemem wsparcia przedsiębiorstw w jej ramach, monitoringiem oraz oceną programów operacyjnych, w szczególności kryteriów wyboru projektów, przygotowuje analizy i opinie dotyczące systemu wdrażania funduszy europejskich.
 

Piotr Piasecki

Praktyk, konsultant i trener. Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską, pełnił kolejno funkcję dyrektora sprzedaży, członka zarządu, prezesa zarządu. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Konsultanta i Trenera Zarządzania.

W latach 2004 - 2009 był współtwórcą i prezesem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz brał aktywny udział w działalności na rzecz rozwoju branży szkoleń. Był m.in. członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członkiem kapituły programowej konkursu "Inwestor w kapitał ludzki" oraz członkiem rady programowej i publicystą kwartalnika Europejski Doradca Samorządowy. Zajmuje się popularyzacją idei lifelong learning (uczenie się przez całe życie). Zrealizował szereg inicjatyw badawczych i popularyzatorskich związanych ze szkoleniami i rozwojem oraz zmianą gospodarczą. Jest m.in. autorem projektu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych: "Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie Mazowieckim".
W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK w Krakowie prowadzi warsztaty z zakresu projektowania szkoleń. Jest wykładowcą Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE).
Na codzień tworzy i realizuje programy doradcze i szkoleniowe dla firm. Pracuje jako trener i coach kadry menedżerskiej. Interesuje się zagadnieniami zarządzania, efektywności osobistej oraz przywództwa. Zrealizował szereg projektów m.in. w zakresie zarządzania zmianą, doskonalenia umiejętności menedżerskich i przywódczych, budowania zespołów. Korzysta z wielu (w tym autorskich) narzędzi i metod diagnostycznych, wyznaczania celów i planowania działań. Stosuje metody grupowego i indywidualnego rozwiązywania problemów oraz metodę uczenia się przez działanie (Action Learning).
 

Marek Graczyk

Socjolog. Dyrektor ds. projektów w Altkom Akademia S.A. Podczas pracy w korporacjach i firmach doradczych realizował wiele projektów z zakresu rozwoju organizacji, kapitału ludzkiego, szkoleń. Menadżer w wielu projektach finansowanych ze środków UE, ekspert w projektach rządowych m.in. Foresight, „Polska 2020”. Nie stroni od branży informatycznej, z którą, z wzajemnością, związał się bliżej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
 

Mariusz Frankowski

Urodzony w 1978 roku w Gnieźnie. Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku nauki polityczne o specjalności stosunki międzynarodowe, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: menedżer publiczny) oraz podyplomowych studiów menedżer ds. innowacji, realizowanych wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Lake Forest Graduate School of Management z Chicago.
Przed objęciem funkcji Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, pełnił od 2007 roku funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego gdzie m.in. odpowiadał za zarządzanie i realizację projektów w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, współpracę z przedsiębiorcami oraz środowiskami naukowymi, a także bezpośrednie zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.
Od lat zajmuje się tematyką Unii Europejskiej, w aspekcie polityki regionalnej i funduszy strukturalnych. Autor publikacji, wykładów i szkoleń z zakresu wykorzystania środków unijnych oraz specyfiki zarządzania i wdrażania programów europejskich w Polsce i na Mazowszu.
Uczestnik programu MTEC Structural Funds Training organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii.

Partnerzy

 

Patroni medialni

 
 
 
   
 

EDUKACJA DLA NOWOCZESNOŚCI

Kongres Edukacji Pozaformalnej odbywać się będzie w dniach 25 i 26.11.2014 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  W Kongresie uczestniczyć będzie ponad 500 osób, w tym przedstawiciele kilkudziesięciu instytucji publicznych, kilkuset firm oraz kilkunastu stowarzyszeń związanych z edukacją dorosłych w formie tzw. usług rozwojowych (szkoleń, kursów, doradztwa personalnego). Cele Kongresu: zaprezentowanie znaczenia branży, wskazanie istniejących barier, integracja środowiska działającego w obszarze kształcenia pozaformalnego, propagowanie znaczenia edukacji pozaformalnej dla rynku pracy oraz realizacji idei uczenia się przez całe życie (LLL). Zapraszamy wszelkich Partnerów do udziału w dwóch dniach obrad.
 

WSPÓŁORGANIZATORZY KONGRESU EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014: