Kongres Edukacji Pozaformalnej
Edukacja pozaformalna jest w Polsce przeważnie niedoceniana, a odgrywa ważną rolę w rozwoju małych i dużych firm, a także każdego z nas. Wzmocnienie kształcenia przez całe życie ma oczywiste korzyści dla osób w zakresie zatrudnienia. Dla pracodawców, korzyści mogą i powinny obejmować optymalne wykorzystanie kompetencji pracowników, bardziej zmotywowany personel, rozwój innowacji i nowych pomysłów w miejscu pracy, jak również zatrzymanie pracowników w firmie.
[[MORE]]

Obecny rynek pracy wytworzył szereg mechanizmów, które zastąpiły formalny system uznawania kwalifikacji na przykład poprzez procedury rekrutacyjne, ośrodki oceny czy to poprzez różnego rodzaju uznawane certyfikaty zawodowe. Jednakże w Polsce zachodzą istotne przeobrażenia systemu edukacji pozaformalnej. Zmiany te wynikają z idei społeczeństwa opartego na wiedzy i uczenia się przez całe życie. Związane są także z wprowadzaniem Krajowych Ram Kwalifikacji.

Wielki wpływ na przebieg procesów edukacyjnych, w tym w olbrzymiej mierze związanych z edukacją pozaformalną, miały w ostatnich latach środki unijne oraz system ich wykorzystania. W perspektywie finansowej 2014 - 2020 uruchamiane będą kolejne środki przeznaczane na podnoszenie poziomów kompetencji. Chcielibyśmy, aby doświadczenia środowisk związanych z edukacją pozaformalną były w pełni wykorzystywane, od wstępnych faz budowania założeń i  programowania po ewaluację końcową. Chcemy wskazać potencjalnym odbiorcom szkoleń różne możliwości finansowania usług rozwojowych.

Konieczna jest wzajemna współpraca pomiędzy systemami edukacji formalnej i pozaformalnej. W świecie realnym zawsze ostatecznym weryfikatorem efektów obydwu systemów jest rynek pracy. Pożądane są takie rozwiązania systemowe, które by ten fakt sankcjonowały. Pożądane jest wzajemne uznanie znaczenia obydwu systemów oraz takie rozwiązania prawne i organizacyjne, które wspierają i stymulują współpracę obydwu systemów. Celem Kongresu jest pokazanie wspólnego celu, do którego dążą różne środowiska związane z usługami rozwojowymi, jakim jest wysoki wskaźnik kształcenia się dorosłych.
Główną siłą podmiotów świadczących usługi rozwojowe jest ich mobilność
i ukierunkowanie na konkretne obszary kompetencji, zróżnicowanie, w tym krótkie formy pracy oraz aktywne metody dydaktyczne, które powodują stałe dopasowanie do rynku pracy. Dodatkowo wysoka konkurencyjność tego rynku wpływa stymulująco na wzrost jakości usług - działają mechanizmy rynkowe, w tym świadczenie usług edukacyjnych dla bardzo wymagających klientów. Pragniemy wskazać pracodawcom i pracownikom różnego typu możliwości, które wynikają z potencjału rynku usług rozwojowych. Chcemy pokazać korzyści, które są efektem dobrych praktyk w zakresie usług rozwojowych.

Rynek edukacji pozaformalnej odegra w najbliższej przyszłości istotną rolę. Formuła takiej edukacji bowiem, daleko wykracza poza myślenie w kategoriach zwykłego uzupełniania oferty oświatowej na potrzeby rynku pracy. Poprzez to wydarzenie chcemy pokazać dobre praktyki, stosowane przez pracodawców, którzy korzystają z usług rozwojowych w Polsce i Europie.

Poprzez organizację Kongresu Edukacji Pozaformalnej chcemy pobudzić wzrost świadomości pośród pracodawców i pracowników na temat kształcenia pozaformalnego, które ma wymierny wpływ na efekty działalności przedsiębiorstw. Pragniemy pokazać pracodawcom, w jaki sposób mogą pozyskiwać fundusze na kształcenie pozaformalne swoich pracowników. Uczestnicy Kongresu nabędą wiedzę na temat oferty rynku usług rozwojowych oraz sposobów ich finansowania z funduszy EFS, nabędą umiejętności związane z oceną jakości usług rozwojowych oraz mamy nadzieję, że przekonają się do inwestowania w kształcenie dorosłych. Innym ważnym efektem, który zapewne przyniesie Kongres będzie intensyfikacja współpracy i wzajemne poznanie różnych środowisk, reprezentujących usługi rozwojowe.

Zapraszamy do zapoznania się z definicjami Kongresu Edukacji Pozaformalnej
[[MORE]]

EDUKACJA POZAFORMALNA
"Uczenie się̨ zorganizowane instytucjonalnie, jednak poza programami kształcenia i szkolenia prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji zarejestrowanej”. Wyżej podana definicja nawiązuje do wykładni tego terminu podanej przez Eurostat (2006). Uczenie się̨ w ramach edukacji pozaformalnej może prowadzić́ do uzyskania kwalifikacji, które nie są̨ w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Do czasu wdrożenia zintegrowanego systemu kwalifikacji przez edukację pozaformalną będziemy rozumieli wszystkie programy kształcenia i szkolenia oprócz tych, które są̨ organizowane na podstawie ustaw regulujących systemy oświaty i szkolnictwa wyższego (tzn. wchodzących w zakres edukacji formalnej). EDUKACJA FORMALNA Uczenie się̨ poprzez udział w programach kształcenia i szkolenia, prowadzących do uzyskania kwalifikacji zarejestrowanej. Wyżej podana definicja nawiązuje do wykładni tego terminu podanej przez Eurostat (2006). Do czasu wdrożenia zintegrowanego systemu kwalifikacji przez edukację formalną będziemy rozumieli kształcenie i szkolenie organizowane na podstawie ustaw regulujących systemy oświaty i szkolnictwa wyższego. Wszystkie inne organizowane pro- gramy kształcenia i szkolenia określa się̨ jako edukację pozaformalną.
UCZENIE SIĘ NIEFORMALNE
Nabywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w toku różnorodnych aktywności poza zorganizowanymi formami kształcenia się̨. Wyżej podana definicja nawiązuje zarówno do definicji przedstawionej przez Cedefop (2008), jak i do definicji stosowanej przez Eurostat (2006). Uczenie się̨ nieformalne jest ujmowane jako ciąg czynności, podejmowanych w celu samodzielnego nauczenia się̨ czegoś́, i/lub jako proces uczenia się̨, który towarzyszy innej aktywności (pracy, uczestnictwu w różnych wydarzeniach lub aktywności o charakterze rekreacyjnym).
Słownik Instytutu Badań Edukacyjnych

EFEKTY UCZENIA SIĘ / EFEKTY KSZTAŁCENIA SIĘ

Zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych − nabytych w procesie uczenia się. KWALIFIKACJA 
określony zestaw efektów uczenia się̨ – zgodnych z ustalonymi standardami – których osiągniecie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną̨ instytucję. Formalne potwierdzenie polega na wydaniu odpowiedniego dokumentu (dyplomu, świadectwa, certyfikatu itp.) przez uprawnioną instytucję, po dokonaniu oceny efektów uczenia się i stwierdzeniu, że efekty te odpowiadają̨ wymaganiom dla danej kwalifikacji (po walidacji).
JAKOŚĆ KWALIFIKACJI
Przez jakość́ kwalifikacji rozumie się̨ jej funkcjonalność́ dla osób, które ją uzyskały lub starają̨ się̨ ją uzyskać́, oraz dla otoczenia społecznego, w którym dana kwalifikacja funkcjonuje. Jakość́ kwalifikacji nadanej konkretnej osobie zależy od tego, czy:
  • kwalifikacja jest dobrze zaprojektowana, to znaczy adekwatna do potrzeb i dobrze opisana („dobrze definiowana”),
  • przeprowadzona walidacja kompetencji wymaganych dla danej kwalifikacji była dobrej jakości (wiarygodna). Na jakość́ nadawanych kwalifikacji niewątpliwy wpływ ma również̇ proces uczenia się̨/kształcenia WALIDACJA obejmuje nie tylko ocenę̨ kompetencji (osiągniętych efektów uczenia się̨), lecz także sprawdzenie ich zgodności z wymaganiami dla danej kwalifikacji. Wieloetapowy proces sprawdzania, czy – niezależnie od sposobu uczenia się̨ – kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja prowadzi do certyfikacji. 

CERTYFIKACJA
Proces, w którego wyniku uczący się̨ otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, że osiągnął określoną kwalifikację. Certyfikacja następuje po walidacji. W przypadku niektórych kwalifikacji na certyfikowanie składa się̨ kilka prostych czynności, sprowadzających się̨ do przygotowania właściwej dokumentacji i wydania formalnego dokumentu (dyplomu, świadectwa, certyfikatu). W przypadku innych kwalifikacji certyfikowanie może być́ procesem bardziej złożonym, w którym następuje rozbudowana weryfikacja dokumentacji, niekiedy z udziałem instytucji zewnętrznej w stosunku do podmiotu certyfikującego. Wyraźne wyodrębnienie certyfikowania jako procesu następującego po walidacji może wydawać́ się̨ niezbyt istotne z punktu widzenia obecnej praktyki. Jednakże rozróżnienie to będzie miało znaczenie w przyszłości, kiedy nastąpi rozwój systemu walidacji i certyfikowania kompetencji nabywanych w wyniku edukacji pozaformalnej i uczenia się̨ nieformalnego.

Wprowadzenie do materiałów na Kongres Edukacji Pozaformalnej 2014

Kongres Edukacji Pozaformalnej jest szczególną okazją do refleksji z przeszłości tego, co już dokonaliśmy i wskazanie, co potrzeba zrobić, aby kompetencje kwalifikacyjne nabyte w edukacji pozaformalnej stały się trwałym elementem systemu edukacji przez całe życie.
[[MORE]]

Istotnym elementem poza samym nabywaniem wiedzy jest jej ocena, stwierdzenie nabycia przez konkretną osobę oraz certyfikat ten fakt potwierdzający. Dobrym przykładem potwierdzania i certyfikacji nabytych kompetencji kwalifikacyjnych w edukacji pozaformalnej jest projekt międzynarodowy zrealizowany w programie Leonardo da Vinci APL-BUD: „Uznawanie kwalifikacji pracowników sektora budownictwa w Polsce”.
Przyjęte rozwiązanie w cytowanym projekcie w zakresie walidacji i certyfikacji posiadanych kompetencji zawodowych nabytych w toku pracy, jest oparte o międzynarodowy rozwiązanie normalizacyjne, które ma swoje potwierdzenie w normie PN-EN ISO/ICE 17024 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby”. Ponieważ efekty projektu znalazły swoje potwierdzenie możliwości praktycznego wykorzystanie nie tylko w Polsce udostępniamy kilka istotnych publikacji, które mogą być istotnym wkładem do poznania znaczenia edukacji pozaformalnej i walidacja oraz certyfikacja jej efektów w uczeniu się przez cale życie.

Wybranymi opracowaniami i publikacjami tym są:

1. „Uznawanie kwalifikacji zawodowych w polskim sektorze budownictwa, nabytych w procesie pracy” Redakcja: Michał Butkiewicz. Zespół autorski; Michał Butkiewicz, Jakub Kus, Waldemar Mazan, Krystyna Elżbieta Hejłasz, Elżbieta Strojna, Marek Nowicki, Wojciech Szczepański, Marta Jacyniak-Lloyd, naigel Lloyd, Filippo Bignami. Wydawnictwo Naukowe instytutu Eksploatacji – PIB Radomiu. 2010 r. Do pobrania: Uznawanie kwalifikacji

2. Zasady potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Polsce w ramach pilotażu w projekcie APL- BUD: „Uznawanie kwalifikacji zawodowych w polskim sektorze budownictwa, nabytych w procesie pracy”. Autorzy: Elżbieta Hejłasz, Waldemar Mazan, Marcin Pawłowski. Materiały dla stron zainteresowanych potwierdzenie nabytych kwalifikacji wtoku pracy oraz osób uczestniczących w dokonywania walidowali i certyfikacji. Opracowanie powszechnie niepublikowane , Warszawa Kwiecień 2010 r. Do pobrania: Zasady potwierdzania Kwalifikacji Zawodowych

3. Tabelaryczne porównanie kompetencji kwalifikacji nabytych w edukacji pozaformalnej w Polsce; Autor; Waldemar Mazan przy udziale konsulatów: Michał Butkiewicz i Jakub Kus. Materiały do użytku wewnętrznego w ramach projektu APL-BUD niepublikowane powszechnie. Do pobrania: Tabela porównawcza

4. Waldemar Mazan; Wizja kadr kwalifikowanych branży elektroinstalacyjnej „ Rynek elektryczny 6/2013. Do pobrania: Artykuł Elektrycy

5. Komitety Techniczne w Polskim Komitecie Normalizacji – prezentacja PKN na seminarium Instytutu Badań Edukacyjnych w 2013 r. dla uczestników projektu: „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”. Wszystkie prezentowane materiały mają także obecnie ważność użytkową. W przypadku pytań do ich treści proszę pisać na adres biura kongresu.
Do pobrania: Komitety techniczne

Do pobrania: Artykuł: Wykształcenie sobie, praca sobie

Waldemar Mazan

Rocznik 1938. Urodzony i mieszkający w Warszawie. Technik mechanik a następnie mgr ekonomii z SGPiS (aktualnie SGH). Lat pracy zawodowej - 58, w tym w budownictwie i gospodarowaniu nieruchomościami - 56 lata, głównie  w obszarze usług konsultingowych.
Aktualnie prezes INMED Sp. z o.o. firma rodzinna, rok założenia 1987.
Jest ponadto członkiem:
 - Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa (pracobiorcy-pracodawcy- strona rządowa),
 - Rady Programowej Polskiego Klubu Forum ISO 9000,
 - Rady Senioralnej Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecznej,
 - Komitetu Normalizacji Krajowej Izby Gospodarczej,
 - Ekspert i sędzia w Polskiej Nagrodzie Jakości.
Jako wolontariusz  pełni funkcję wiceprezesa Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości oraz prezesa zarządu Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Budownictwa „UNIA BUDOWLANA”.
Znaczący dorobek w zakresie prac projektowych, studialnych i badawczych  dotyczących: budownictwa i  gospodarowania nieruchomościami., kadr kwalifikowanych  oraz publikacji z tym związanych. Aktywny uczestnik jako prelegent lub wykładowca konferencji, seminariów, studiów podyplomowych organizowanych przez różne podmioty prawne   związane z budownictwem i gospodarką  nieruchomościami.
Posiada  liczne  wyróżnienia oraz odznaczenia państwowe, w tym Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Zapoznaj się z terminologią niezbędna dla debat podczas Kongresu Edukacji Pozaformalnej:
„Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowych systemu kwalifikacji”
 
PILNE! Zapoznaj się i  przekaż uwagi!
„PROJEKT ZAŁOŻEŃ USTAWY O ZINTEGROWANYM SYSTEMIE KWALIFIKACJI”

 
Karty Podmiotu i Usługi zatwierdzone przez MIiR
Po długim procesie konsultacji społecznych, Karta Podmiotu i Karta Usługi zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Karta Podmiotu zawiera szereg kryteriów dotyczących instytucji świadczących usługi rozwojowe w zakresie ich wiarygodności i doświadczenia.
[[MORE]]
Wypełnienie formularza Karty Podmiotu oraz spełnienie zawartych w nim kryteriów stanowić będzie warunek wpisu danej instytucji do Rejestru Usług Rozwojowych (RUR). Karta Usługi jest narzędziem umożliwiającym wpisanie do RUR oferty usługowej. Rolę podmiotu prowadzącego Rejestr Usług Rozwojowych w nowej perspektywie finansowej pełnić będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej informacji na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/2240


Do pobrania:
STANOWISKO POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH W SPRAWIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI

STANOWISKO POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH W SPRAWIE UCZENIA 
SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE


CERTYFIKACJA MENTORÓW I TUTORÓW (CERTI.MenTu)


UEDU to Uniwersalny System Zarządzający Procesem Edukacji. Jest programem komputerowym, który potrafi zarządzać procesami ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz procesami  walidacji w uczeniu się w systemie formalnym i pozaformalnym.
[[MORE]]
Założenia, na jakich opierano się podczas jego konstrukcji, to przede wszystkim wspieranie edukacji grup osób poprzez umożliwienie im korzystania ze spójnego rozwiązania, dostosowanego do nowoczesnych standardów informatycznych i merytorycznych.
System UEDU łączy w sobie kilkanaście wzajemnie uzupełniających się modułów informatycznych. Podczas pracy nad budową rozwiązania UEDU stawiano na niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo i prostotę. Całość oparta jest na asocjacyjnych bazach danych, które pozwalają na agregację danych w nich gromadzonych i dużo bardziej efektywne wykorzystanie informacji. Ponadto zastosowano szereg algorytmów wspomagających administrację oraz znacząco wpływających na stymulowanie procesu uzyskiwania kwalifikacji.
System UEDU składa się z następujących, kluczowych, zintegrowanych ze sobą podsystemów:  
•    zarządzania akumulacją osiągnięć,
•    zarządzania osiąganiem kwalifikacji,
•    walidacji i certyfikacji
•    audytu, raportowania i statystyk
•    administracji danymi merytorycznymi.
Komponenty zewnętrzne mogą być dostosowywane do potrzeb systemu.
System UEDU bazuje na 5-etapowym schemacie procesu nauczania: (audyt, ewaluacja i gromadzenie danych; określenie poziomów i ścieżek edukacyjnych;  proces pozyskiwania kwalifikacji; proces walidacji i certyfikacji; wyznaczanie ścieżek edukacji dla wyższego poziomu umiejętności) oraz  3 podsystemach: (baza wiedzy na temat dostępnych szkoleń; podsystem kontroli jakości nadawania kwalifikacji; podsystem raportowania i analizy działań użytkowników).  

Cechy funkcjonalno-użytkowe systemu UEDU, to:
1.    Prostota obsługi.
2.    Intuicyjność.
3.    Edytor materiałów dydaktycznych.
4.    Wielojęzyczność.
5.    Przenośność (cross-platform).
Cechy techniczne systemu UEDU, to
1.    Szybkość działania.
2.    Bezpieczeństwo.
3.    Aktualizacja danych i funkcje baz danych.
System UEDU używa wielu funkcji pozwalających na automatyczne wykonanie wielu skomplikowanych obliczeń. To właśnie dzięki nim można na przykład automatycznie obliczać zaawansowane mediany i średnie wyników, prowadzić statystykę i rachunkowość. System UEDU jest tak konstruowany, aby interesujące nas wyniki były łatwe do uzyskania, mimo stosowania „w tle” skomplikowanych algorytmów, jak np. działające w tle sieci neuronalne, potrafiące się uczyć na otrzymywanych wynikach i pozwalające na przewidywanie zachowań użytkowników oraz na przedstawianie propozycji rozwiązań.
Elastyczność działania, prostota obsługi i łatwość zarządzania, automatyzacja prac oraz zdolność systemu do dopasowywania się do wzrastającego poziomu kwalifikacji użytkownika a także uniwersalność wykorzystania systemu tworzą z UEDU  potężne narzędzie wymiany informacji i TWÓRCZEGO współdziałania wszystkich uczestników projektu. A to jest jedna z najcenniejszych, trudno osiągalnych cech współpracy.

MEGATRENDY DO ROKU 2030 Rekomendujemy odsłuchanie rozmowy na YOU TUBE z Mirosławem Proppé, szefem zespołu w KPMG, prezentująca wyniki badań na temat globalnych wyzwań, które do 2030 roku będą miały strategiczny wpływ na rozwój państw, regionów i miast, zdefiniowanych w dziewięciu megatrendach.
[[MORE]]
W ramach rozmowy omówiono trzy grupy zmian - zmian dotyczących jednostki, gospodarki globalnej oraz środowiska naturalnego. Raport powstał we współpracy KPMG z Centrum Mowat przy Szkole Polityki Publicznej i Zarządzania na Uniwersytecie w Toronto. Poniżej link do You Tube oraz do tekstu Raportu „Future State 2030”.
YouTube
Future State 2030

Partnerzy

 

Patroni medialni

 
 
 
   
 

EDUKACJA DLA NOWOCZESNOŚCI

Kongres Edukacji Pozaformalnej odbywać się będzie w dniach 25 i 26.11.2014 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  W Kongresie uczestniczyć będzie ponad 500 osób, w tym przedstawiciele kilkudziesięciu instytucji publicznych, kilkuset firm oraz kilkunastu stowarzyszeń związanych z edukacją dorosłych w formie tzw. usług rozwojowych (szkoleń, kursów, doradztwa personalnego). Cele Kongresu: zaprezentowanie znaczenia branży, wskazanie istniejących barier, integracja środowiska działającego w obszarze kształcenia pozaformalnego, propagowanie znaczenia edukacji pozaformalnej dla rynku pracy oraz realizacji idei uczenia się przez całe życie (LLL). Zapraszamy wszelkich Partnerów do udziału w dwóch dniach obrad.
 

WSPÓŁORGANIZATORZY KONGRESU EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014: